کدخبر: ۱۷۱۴۷

مصادیق جرایم انتخاباتی چیست؟

ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور مشخص به ۱۷ مورد از مصادیق جرایم انتخاباتی در زمان رأی‌گیری اشاره کرده است.

مصادیق جرایم انتخاباتی چیست؟

به گزارش 24 آنلاین، این موارد به شرح ذیل است:

۱ - خرید و فروش رأی.

۲ - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۳ - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴ - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

۵ - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

۶ - رأی دادن بیش از یک‌بار.

۷ - اخلال در امر انتخابات.

۸ - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

۹ - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

۱۰ - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

۱۱ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.

۱۲ - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۳ - باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۴ - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۵ - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

۱۶ - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷ - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

منبع: تسنیم
کدخبر: ۱۷۱۴۷
ارسال نظر