نتایج جستجو : ترمیم دستمزد کارگران
  • یک عضو شورای عالی کار گفت: ترمیم دستمزد کارگران در میانه‌ سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و…

1